ЛОЗЯ И ТЕРОАР

Собствените ни лозя, за момента са над 60 дка. и включват сортовете Мерло и Каберне Совиньон. Садени от някогашния земеделски кооперативи, средната възраст на тези лозя е около 35 години. Формировката им е тип „Умбрела“ и е типична за района и периода на засаждане.

Днес ние изкупуваме от тези насаждения и ги възстановяваме.

Гроздето от другите сортове за вината ни – Сира, Малбек и Каберне Фран купуваме само от лозари, чийто масиви се намират също в землището на с.Белица.

Почвените типове в землището на Белица са излужени канелени горски почви от средно до тежко песъчливо-глинести и излужени черноземни смолници, средно до тежко песъчливо-глинести.

Релефът е хълмист и нископланински с добро обветряне спомагащо за доброто проветряване на лозовите насаждения.

Климатът в района е умерено-континетален, с изразен средиземноморски характер, силно повлиян от топлите беломорски течения проникващи по долината на река Марица.

Пролетта е една от най-топлите в страната с валежи около 150-195 мм., а лятото е слънчево, сухо и много горещо с голяма продължителност на слънцегреенето –  до 2100 часа годишно. Средната юлска температура е 23-25ºС, но през големите летни горещини дневната температура достига до 38-43ºС. Средната годишна сума на валежите е едва около 500 mm.

Ранната топла пролет и дългата топла есен са предпоставка за продължителния вегетационен период на насажденията, който продължава между 6 и 7 месеца.

През летния сезон валежите рядко надвишават 160 мм, а за юни и август са характерни продължителни засушавания.

Есента е по-топла от пролетта, със средни температури през Октомври 13-14ºС. Валежите през този сезон са твърде недостатъчни и в съчетание с високата изпаряемост е налице постоянен недостиг на влага.                                        

Зимата е мека и сравнително топла с валежи основно от дъжд и много рядко сняг.

Това съчетание на почви, микроклимат и релеф благоприятстват получаването на тъмно оцветени, екстрактни силни вина, с богат и интензивен вкус.